Correcties NBV 2007

In 2007 is de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling aangepast aan de officiële spelling van de Woordenlijst Nederlandse Taal, Tielt-Den Haag 2005 (het Groene Boekje). Zo wordt er geen trema meer gebruikt in namen als Samuel en Lemuel; ook worden woorden als farizeeën en sadduceeën niet meer met een hoofdletter geschreven.

Voor in het Nederlands ingeburgerde woorden uit het Hebreeuws of Aramees zijn nu de regels gevolgd van Henk Heikens, Henk D. Meijering, Hilde Pach, Jaap de Rooij, Abraham Rosenberg & Ariane Zwiers, Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, Den Haag 2002 (HJN). Soms biedt deze uitgave een andere spelling dan het Groene Boekje. Dan is in principe voor de HJN-spelling gekozen, bijvoorbeeld bij het woord Tora.

Verder is op een klein aantal plaatsen de vertaling gecorrigeerd naar aanleiding van opmerkingen van lezers. Ook zijn hier en daar teksten beter op elkaar afgestemd. Ten slotte zijn enkele noten toegevoegd en is de Woordenlijst met enkele termen uitgebreid.


Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste aangebrachte correcties; spellingcorrecties en wijzigingen in de interpunctie zijn niet opgenomen.

Vers Oud Nieuw
Gen. 22:13 een ram een ram
[Noot:]
 
(22:13) een ram – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en oude vertalingen. MT: ‘achter [zich] een ram’.
 
Gen. 26:11 met ook maar één ook maar met één
Ex. 16:15 [noot] tussen ‘Wat (Hebreeuws: man) is dat?’ en ‘manna’ (Hebreeuws: man) in 16:31 tussen man, ‘Wat’, in dit vers en man, ‘manna’, in 16:31
Ex. 32:1 [noot] Maak een god – Ook mogelijk is de vertaling: ‘Maak goden’. Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan – Ook mogelijk is de vertaling: ‘Maak goden voor ons die voor ons uit kunnen gaan’.
Ex. 32:23 Maak een god voor ons die ons kan leiden, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft gehaald
[Noot:]
 
(32:23) Maak een god – Ook mogelijk is de vertaling: ‘Maak goden’.
 
Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid
[Noot:]
 
(32:23) Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan – Ook mogelijk is de vertaling: ‘Maak goden voor ons die voor ons uit kunnen gaan’.
 
Ex. 38:26 volgens het ijkgewicht volgens het ijkgewicht van het heiligdom
Num. 32:34 Jogbeha Jogboha
Deut. 2:4 de Seïr Seïr
Deut. 2:8 de Seïr Seïr
Deut. 2:12 de Seïr Seïr
Deut. 2:22 de Seïr Seïr
Deut. 2:29 de Seïr Seïr
Deut. 6:5 de HEER lief de HEER, uw God, lief
Deut. 33:2 van de Seïr vanuit Seïr
Deut. 33:17 het zijn de duizenden van Efraïm,
de tienduizenden van Manasse
het zijn Efraïms tienduizenden
en de duizenden van Manasse
Deut. 34:9 vervuld was met vervuld was van
Joz. 7:17 familiehoofden familiehoofden
[Noot:]
 
(7:17) familiehoofden – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en oude vertalingen. MT: ‘mannen’.
 
Joz. 13:12 uitgeroeid verdreven
Joz. 13:13 roeide de Gesurieten en de Maächatieten niet uit verdreef de Gesurieten en de Maächatieten niet
Joz. 15:23 Hasor Chasor
Joz. 15:25 Hasor Chasor
Joz. 15:28 [noot] MT: ‘de steden’. MT: ‘en Bizjotja’.
Joz. 19:29 [noot] Volgens de Septuaginta (lezing van handschrift B). Voorgestelde lezing ondersteund door de Septuaginta.
Joz. 21:35 [noot] stam van Ruben stam Ruben
Joz. 23:5 verdrijven en uitroeien. Dan kunt u hun land uit hun land verdrijven. Dan kunt u het
Joz. 23:9 roeide grote en machtige volken voor u uit verdreef grote en machtige volken voor u
Joz. 23:12-13 voor u uitroeien voor u verdrijven
Recht. 8:11 Jogbeha Jogboha
Recht. 8:32 stierf op hoge leeftijd stierf in gezegende ouderdom
Recht. 16:28 minstens een minstens één
1 Sam. 2:8 De zwakke en de arme helpt hij overeind,
hij haalt hen uit het stof en uit het slijk
Tussen de edelen zet hij hen neer,
Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten,
1 Sam. 9:8 zilverstukje stukje zilver
1 Sam. 14:21 [noot] Zelfs [...] bedachten zich – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘rondom, en ook zij’. Zelfs de Hebreeën [...] bedachten zich en – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘En de Hebreeën [...] rondom, ook zij’.
2 Sam. 7:23 dat u hebt bevrijd dat u uit Egypte hebt bevrijd
2 Sam. 14:1 opperbevelhebber Joab Joab, de zoon van Seruja,
2 Sam. 18:11 tien zilverstukken tien sjekel zilver
2 Sam. 18:12 duizend zilverstukken in mijn hand uittellen duizend sjekel zilver in mijn hand uitwegen
1 Kon. 1:16 neeg en knielde voor de koning knielde voor de koning neer en boog diep voorover
1 Kon. 1:19 Joab, de zoon van Seruja opperbevelhebber Joab
1 Kon. 1:31 neeg, knielde neer,
2 Kon. 20:5 koning vorst
2 Kon. 22:15 naar mij heeft toegestuurd naar mij toe gestuurd heeft
2 Kon. 23:33 Hamat het gebied van Hamat
1 Kron. 2:44 Jorkeam Jorkoam
1 Kron. 15:13 de HEER de HEER, onze God,
1 Kron. 17:21 dat u hebt bevrijd dat u uit Egypte hebt bevrijd
1 Kron. 21:2 van Dan tot Berseba van Berseba tot Dan
1 Kron. 24:23 en Benai
[Noot:]
 
(24:23) en Benai – Voorgestelde lezing. MT: ‘en mijn zonen’.
 
en Benai
1 Kron. 29:28 Toen hij stierf, had hij een eerbiedwaardige ouderdom bereikt en veel roem en rijkdom vergaard Hij stierf in gezegende ouderdom, na een lang leven waarin hij veel roem en rijkdom had vergaard
2 Kron. 26:18 bij de HEER niet bij God, de HEER, niet
2 Kron. 34:23 naar mij heeft toegestuurd naar mij toe gestuurd heeft
Neh. 11:33 Hasor Chasor
Neh. 13:13 met het toezicht op de voorraadkamers,
[Noot:]
 
(13:13) Ik belastte [...] met het toezicht op – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘Ik liet [...] bevoorraden’.
 
met het toezicht op de voorraadkamers,
[Noot:]
 
(13:13) Ik belastte [...] met het toezicht op de voorraadkamers – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘Ik liet [...] de voorraadkamers bevoorraden’.
 
Job 13:3 God, de Ontzagwekkende, de Ontzagwekkende,
Job 34:12 de Almachtige de Ontzagwekkende
Ps. 9:17 higgajon higgajon
[Noot:]
 
(9:17) higgajon – Muzikale term waarvan de betekenis onzeker is.
 
Ps. 19:15 mijn verlosser mijn bevrijder
Ps. 20:10 [noot] (20:10) HEER, schenk de koning de overwinning,/ antwoord ons – Volgens de Septuaginta en de Targoem. MT: ‘HEER, schenk de overwinning!/ De koning antwoordt ons’. (20:10) HEER, schenk de koning de overwinning,/ antwoord ons wanneer wij u aanroepen – Volgens de Septuaginta en de Targoem. MT: ‘HEER, schenk de overwinning! De koning moge ons antwoorden wanneer wij roepen’.
Ps. 37:20 [noot] wegsmelten als het vet van lammeren bij het rookoffer als het vet van lammeren, verdwijnen in rook
Ps. 60:2 Arameeërs uit het Tweestromenland en uit Soba Arameeërs uit Naharaïm en Soba
Ps. 68:5 [noot] door de wolken op de wolken
Ps. 68:24 met hun tong zullen jullie honden ervan likken jullie honden likken het op met hun tong
Ps. 68:31 [noot] MT: ‘wie zich onderwerpen met zilverstukken’ MT (betekenis van het Hebreeuws onzeker): ‘wie zich onderwerpen met stukken zilver’
Ps. 104:26 [noot] om er te spelen er te spelen
Ps. 104:27 brood voedsel
Ps. 145:15 brood voedsel
Spr. 21:8 Een vreemdeling Een bedrieger
Hoogl. 8:11 duizend zilverstukken duizend sjekel zilver
Hoogl. 8:12 duizend zilverstukken zijn duizend sjekel zilver is
Jes. 1:4 vol ongerechtigheid met schuld beladen
Jes. 1:24 zo spreekt de HEER van de hemelse machten zo spreekt de Machtige, de HEER van de hemelse machten
Jes. 1:31 [noot] Volgens een Qumran-handschrift. MT: ‘De sterke’ Voorgestelde lezing ondersteund door een Qumran-handschrift. MT: ‘De sterke’.
Jes. 3:10 [noot] Volgens de Septuaginta. MT: ‘Zeg van de rechtvaardige’. Voorgestelde lezing. MT: ‘Zeg van de rechtvaardige’.
Jes. 7:23 duizend zilverstukken duizend sjekel zilver
Jes. 9:16 [noot] Volgens de Septuaginta. MT: ‘Daarom zal de Heer zich niet verheugen over hun jongeren’. Volgens een Qumran-handschrift. MT: ‘Daarom zal de Heer zich niet verheugen over hun jongeren’.
Jes. 9:19 [noot] (9:19) zelfs het vlees van hun verwanten eten zij – Volgens de Targoem. MT: ‘ieder eet het vlees van zijn eigen arm’. (9:19) zelfs het vlees van hun verwanten eten zij – Voorgestelde lezing ondersteund door de Targoem. MT: ‘ieder eet het vlees van zijn eigen arm’.
Jes. 11:2 eerbied voor de ontzag voor de
Jes. 11:3 eerbied voor de ontzag voor de
Jes. 11:6 zullen samen weiden zullen samen weiden
[Noot:]
 
(11:6) zullen samen weiden – Volgens een Qumran-handschrift. MT: ‘en mestvee samen’.
 
Jes. 21:11 de Seïr Seïr
Jes. 25:2 het bolwerk van barbaren is geen stad meer.
Nooit zullen ze herbouwd worden.
het bolwerk van barbaren is geen stad meer,
nooit zal ze worden herbouwd.
Jes. 30:13 deze ongerechtigheid dit kwaad
Jes. 32:6 zijn hart brengt ongerechtigheid voort zijn hart brengt slechtheid voort
Jes. 33:6 eerbied voor de ontzag voor de
Jes. 35:10 Zij die de HEER heeft bevrijd, keren terug. Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug.
Jes. 38:17 [noot] Volgens de Septuaginta. Volgens de Vulgata.
Jes. 41:19 olijf olijfwilg
Jes. 41:19 kamperfoelie sneeuwbal
Jes. 60:13 kamperfoelie sneeuwbal
Jes. 65:1 [noot] roept [...] aan – Volgens een Qumran-handschrift en de oudste vertalingen. MT: ‘dat genoemd wordt’. roept dit volk mijn naam niet aan – Volgens een Qumran-handschrift en de oudste vertalingen. MT: ‘wordt dit volk niet bij mijn naam genoemd’.
Jer. 39:5 Hamat het gebied van Hamat
Jer. 49:1 Volgens sommige oude vertalingen Volgens de oudste vertalingen
Jer. 49:3 Volgens sommige oude vertalingen Volgens de oudste vertalingen
Jer. 49:30 Hasor Chasor
Jer. 49:33 Hasor Chasor
Jer. 52:9 Hamat het gebied van Hamat
Ezech. 32:32 heb ik vervuld van angst heb ik vervuld met angst
Amos 5:26 [noot] je koning Sakkut en je sterrengod Kewan – Deze godennamen luiden in het Hebreeuws sikkoet en kijjoen: de klinkers i en oe zijn die van het Hebreeuwse woord voor ‘gruwel’. Sakkut […] Kewan – Voorgestelde lezing. MT: ‘Sikkoet […] Kijjoen’. De klinkers i en oe in deze godennamen zijn die van het Hebreeuwse woord voor ‘gruwel’.
Jona 1:16 werden vervuld met bang ontzag werden vervuld van bang ontzag
Nah. 2:1 boodschapper vreugdebode
Judit 2:23 Put en Lud Libië en Lydië
Wijsh. 11:23 naar u terugkeren tot inkeer komen
Wijsh. 12:10 naar u terug te keren tot inkeer te komen
Wijsh. 12:13 Alleen u, die zorg draagt voor alle mensen, bent God, er is geen andere. Buiten u is er geen god; u draagt zorg voor alle mensen.
Wijsh. 12:19 naar u kunnen terugkeren tot inkeer kunnen komen
Toev.Dan. C:1 de Pers Cyrus Cyrus de Pers
Mat. 2:22 had opgevolgd was opgevolgd
Mat. 9:8 werden de mensen met ontzag vervuld werden de mensen van ontzag vervuld
Mat. 26:36 olijfgaard plek
Mat. 28:16 naar de berg waar Jezus hen had onderricht naar de berg die Jezus hun had genoemd
Marc. 1:7 riem riemen
Marc. 2:2 hij verkondigde hun de heilsboodschap hij verkondigde hun Gods boodschap
Marc. 2:14 Toen hij langs het meer liep, Toen hij verderging
Marc. 4:21 onder de korenmaat te laten uitdoven onder een korenmaat te zetten
Marc. 4:33 maakte hij hun het goede nieuws bekend verkondigde hij hun Gods boodschap
Marc. 4:33 het konden begrijpen die konden begrijpen
Marc. 5:29 dat ze voorgoed dat ze
Marc. 6:12 maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen, riepen de mensen op om tot inkeer te komen,
Marc. 6:56 werd gered en genas werd genezen
Marc. 14:32 olijfgaard plek
Luc. 1:15 vervuld worden met de heilige Geest vervuld worden van de heilige Geest
Luc. 1:41 werd vervuld met de heilige Geest werd vervuld van de heilige Geest
Luc. 1:67 werd vervuld met de heilige Geest werd vervuld van de heilige Geest
Luc. 2:11 voor jullie een redder jullie redder
Luc. 3:16 riem riemen
Luc. 4:27 huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naäman. huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.
Luc. 6:29 en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed. en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet.
Luc. 9:25 maar zichzelf verliest of schade toebrengt? maar zichzelf verliest of schaadt?
Luc. 17:2 molensteen om zijn hals molensteen om zijn nek
Luc. 17:3-4 Indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe; en als hij berouw heeft, vergeef hem. 4 En als hij zevenmaal op een dag tegen je zondigt en zevenmaal naar je terugkeert en zegt: “Ik heb berouw,” dan moet je hem vergeven Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun. 4 En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven
Luc. 19:31 [noot] De Heer heeft het nodig [...] de eigenaars [...] De Heer heeft het nodig – De Griekse tekst gebruikt voor de woorden ‘(de) Heer’ en ‘(de) eigenaars’ hetzelfde woord, kurios, dat ‘heer, meester, eigenaar’ betekent. De Heer [...] de eigenaars [...] De Heer – Er is hier een woordspel tussen de woorden ‘Heer’ en ‘eigenaar’: het Grieks gebruikt voor beide het woord kurios.
Luc. 23:44 omdat de zon verduisterde doordat de zon verduisterde
Luc. 24:13 [opschrift] Verschijningen en hemelvaart Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel
Joh. 1:20 de messias de messias
[Noot:]
 
(1:20) de messias – Zie de noot bij Matteüs 2:4.
 
Joh. 1:38 u?’ u?’
[Noot:]
 
(1:38b-51) In sommige vertalingen zijn deze verzen genummerd als 1:39-52.
 
Joh. 1:41 de messias
[Noot:]
 
(1:41) de messias – Zie de noot bij Matteüs 2:4.
 
de messias
Joh. 4:23 in Geest en in waarheid in geest en in waarheid
Joh. 4:24 in Geest en in waarheid in geest en in waarheid
Joh. 4:26 Dat ben ik, die met u spreekt. Dat ben ik, degene die met u spreekt.
Joh. 6:63 Geest, en leven geest en leven
Joh. 8:38 wat ik gezien heb bij de Vader wat ik gezien heb bij mijn Vader
Joh. 19:24 mantel gewaad
Joh. 19:29 water met azijn zure wijn
Joh. 20:13 naartoe gebracht hebben hebben neergelegd
Hand. 3:1 middaggebed namiddaggebed
Hand. 14:25 de heilsboodschap Gods boodschap
Hand. 21:38 de woestijn is ingetrokken de woestijn in getrokken is
Rom. 1:21 de eer en dank gebracht die hem toekomen de eer en de dank gebracht die hem toekomen
Rom. 7:25 God zij gedankt, door Jezus Christus Dat doet God! Dank aan hem door Jezus Christus
Rom. 9:17 alleen in leven gelaten alleen maar aangesteld
Rom. 11:15 Als God zich met de wereld heeft verzoend Als God de wereld met zich heeft verzoend
1 Kor. 7:15 [noot] Bedenk echter dat u [...] u kunt uw vrouw toch redden? Bedenk echter dat u [...] Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden?
1 Kor. 12:13 of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn of we nu Joden of Grieken zijn
2 Kor. 7:7 werd ik met blijdschap vervuld werd ik van blijdschap vervuld
2 Kor. 8:12 wat u niet heeft, maar van wat u heeft wat u niet hebt, maar van wat u hebt
2 Kor. 12:17 naar u heb toegestuurd naar u toe gestuurd heb
Ef. 2:10 mogelijk heeft gemaakt heeft voorbereid
1 Tes. 3:13 met al zijn engelen met al de zijnen
1 Tes. 4:17 worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet
2 Tim. 4:3 hen naar de mond praten hun naar de mond praten
Op. 6:8 verlof toestemming
Op. 21:19 lazuursteen lazuur