Uitzending van de twaalf leerlingen

[Marc. 6:6b-13]
Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. 7Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. 8Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld», alleen een stok. 9Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren» aan.’ 10En ook zei hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen», moet je daar blijven tot je verder reist. 11Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben».’ 12Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen», 13en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.
Uit: Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
[Marc. 6:8] ‘geen geld’
In de brontekst staat hier, letterlijk vertaald: ‘geen brons in de gordel’. Uit een paar teksten uit de Oudheid is bekend dat er soms een gordel gebruikt werd om geld in te bewaren, bij wijze van beurs. Bij de oorspronkelijke lezers van Marcus mag dit bekend verondersteld worden. In de opsomming ‘geen brood, geen reistas en geen geld in de gordel’ krijgt het element ‘in de gordel’ voor de Nederlandse lezer echter veel nadruk. In de Nederlandse cultuur is het meenemen van geld in een gordel immers onbekend. Het gaat de auteur hier niet om de wijze van vervoeren van het geld, maar om het geld zelf.
Vertalers hebben hier diverse mogelijkheden. Het element ‘in de gordel’ kan letterlijk vertaald worden, maar krijgt dan voor de meeste moderne lezers te veel nadruk. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een transculturatie, zoals in de Groot Nieuws Bijbel is gedaan: ‘geen brood, geen tas, geen beurs met geld’. In de Nieuwe Bijbelvertaling is gekozen voor implicitering: de frase ‘geen brons in de gordel’ is weergegeven met ‘geen geld’, zodat de boodschap van het vers zonder problemen te begrijpen is voor de moderne lezer.
[Marc. 6:9] ‘extra kleren’
Het Griekse woord chitôn kan zowel betrekking hebben op een onderkleed als op een bovenkleed (vgl. tunica’s en mantels in Handelingen 9:39). Het kan echter ook betrekking hebben op kleren in het algemeen. De NBG-vertaling 1951 kiest ervoor zo te vertalen: ‘trekt niet twee hemden aan’, maar de Nieuwe Bijbelvertaling kiest hier net als in Marcus 14:63 voor de algemenere vertaling.
[Marc. 6:10] ‘onderdak krijgen’
De NBG-vertaling 1951 heeft hier: ‘als gij eenmaal een huis zijt binnengegaan’. Uit het vervolg van de zin (in de NBG 1951: ‘blijft daar dan totdat gij vandaar vertrekt’), blijkt dat het hier gaat om het krijgen van onderdak. Daarom is in de Nieuwe Bijbelvertaling, net als in de Willibrordvertaling en de Groot Nieuws Bijbel, gekozen voor de vertaling ‘onderdak krijgen’.
[Marc. 6:11] ‘ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben’
In de NBG-vertaling 1951 staat hier: ‘schudt het stof af, dat aan uw voeten is, hun tot een getuigenis’. Het is onduidelijk of ‘het stof van de voeten afschudden’ beeldspraak is of een in Marcus’ tijd werkelijk uitgevoerde symbolische handeling. Wel legt Marcus uit wat ermee bedoeld werd: ‘hun tot een getuigenis’. Deze toevoeging is voor de moderne lezer echter niet duidelijk genoeg. Daarom expliciteert de Nieuwe Bijbelvertaling deze frase tot ‘ten teken dat je niets met hen te maken wilt hebben’.
[Marc. 6:12] ‘riepen de mensen op om tot inkeer te komen’
Aanvankelijk stond er in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) ‘maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen’. Die tekst is echter aangepast in de correctieronde van de NBV (2006/2007). Het verschil zit in de vertaling van de Griekse woorden kêrussô en hina. Het werkwoord kêrussô kan weliswaar betekenen ‘bekendmaken’ in de zin van ‘het goede nieuws bekendmaken’ en hina kan weliswaar betekenen ‘om … te’. Maar de combinatie van kêrussô en hina betekent ‘(iemand) oproepen om te ….’. Met andere woorden: de oproep tot bekering is hier de inhoud van de boodschap. Daarom luidt de tekst van de NBV na correctie ‘(ze) riepen de mensen op om tot inkeer te komen’. Dit is in overeenstemming met de gebruikelijke vertaling van Marcus 6:12.