Genre [Ex. 20:1-17]
De tien geboden vormen een wetstekst die in kort bestek de grondslagen waarop het verbond tussen God en Israël rust, onder woorden brengt. Ze hebben de vorm van heldere en essentiële vuistregels die het kader lijken aan te geven waarin de vele en diverse voorschriften in Exodus 20:22-23:33 (en in Deuteronomium) gelezen en verstaan moeten worden. De onderwerpen van de tien geboden komen bijna allemaal elders in Exodus en Deuteronomium weer aan de orde.