Deuteronomium 18:15-22
Tekst & toelichting
Algemene toelichting
Algemeen [Deut. 18:15-22]
Deuteronomium 18:15-22 is een heel bekende passage uit het boek Deuteronomium. Het maakt deel uit van een groter geheel, Deuteronomium 18:9-22. Dat gedeelte gaat over het profetisch spreken in Israël. De Israëlieten worden opgeroepen om allerlei vormen van waarzeggerij af te wijzen (Deuteronomium 18:9-14). De verschillende manieren waarop men bij andere volken de toekomst tracht te leren kennen, zijn voor Israël verboden. Wie wil weten wat JHWH met Israël voorheeft, is aangewezen op het profetisch woord (Deuteronomium 18:15-20). Profeten dienen als Mozes op gezag van de Heer te spreken.
Aan het slot van het gedeelte wordt een criterium gegeven om onderscheid te maken tussen een profetie die wel en een profetie die niet van de HEER afkomstig is (Deuteronomium 18:21-22). Dat wordt achteraf vanzelf duidelijk, wanneer blijkt of de woorden van een profeet uitkomen of niet.