Drie versies van de beproeving in de woestijn [Mat. 4:1-11; Marc. 1:12-13; Luc. 4:1-13]
Matteüs, Marcus en Lucas hebben alledrie een versie van het verhaal van Jezus’ beproeving in de woestijn (zie Matteüs 4:1-11, Marcus 1:12-13, Lucas 4:1-13). Het verhaal volgt telkens op dat over de doop van Jezus door Johannes, zij het dat de twee verhalen in Lucas gescheiden worden door een geslachtsregister van Jezus. De versie in Marcus is de kortste (Marcus 1:12-13). De versies in Matteüs (Matteüs 4:1-11) en Lucas (Lucas 4:1-13) vertonen onderling veel overeenkomsten. De meeste bijbelwetenschappers betogen dat Matteüs en Lucas Marcus gebruikt hebben bij het schrijven van hun evangeliën, samen met een tweede, niet bewaarde bron. In die laatste bron zou dan een langere versie van het verhaal van de beproeving gestaan hebben. Voor vertalers is het echter niet nodig om een beslissing over deze historische vragen te nemen; wel is het belangrijk om de overeenkomsten en verschillen tussen Marcus, Matteüs en Lucas goed te bestuderen en een passende weergave in de vertaling te zoeken.