Opbouw [Marc. 13]
Bij snelle lezing van Marcus 13 kan het idee ontstaan dat er weinig samenhang in het hoofdstuk te vinden is. Bij nadere bestudering blijkt echter dat er sprake is van drie grote, met elkaar samenhangende thema’s die achtereenvolgens behandeld worden: de verwoesting van de tempel, gesitueerd in een periode van oorlog en vervolging, staat centraal in Marcus 13:1-23; over de komst van de Mensenzoon wordt gesproken in 13:24-27, terwijl in 13:28-37 het thema van het definitieve einde vanuit verschillende invalshoeken aan bod komt. Marcus 13:1-23 heeft betrekking op ‘het begin van het einde’, terwijl 13:24-27 en 13:28-37 het einde zelf thematiseren. Omdat het geheel één redevoering van Jezus vormt met als centrale thema de komst van de Mensenzoon, is ervoor gekozen heel Marcus 13 als één perikoop weer te geven.