Thema [Marc. 10:13-31]
In de Nieuwe Bijbelvertaling bestaat Marcus 10:13-31 uit één perikoop. De titel van deze perikoop is ‘Binnengaan in het koninkrijk van God’. Deze woorden komen letterlijk voor in Marcus 10:15 en in 10:23-25. In Marcus 10:15 zegt Jezus dat alleen mensen die als een kind openstaan voor het koninkrijk van God er binnen kunnen gaan. En in Marcus 10:23-25 gaat het erover hoe moeilijk het is voor rijke mensen (en eigenlijk voor mensen überhaupt) om het koninkrijk van God binnen te gaan. Ook andere onderdelen van deze tekst hebben met dit thema te maken. De vraag van de rijke man die bij Jezus komt, luidt: ‘wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ (Marcus 10:17). De woorden ‘deel krijgen aan het eeuwige leven’ betekenen hetzelfde als ‘het koninkrijk van God binnengaan’. En datzelfde geldt voor de woorden ‘het eeuwige leven ontvangen’ (Marcus 10:30). Het gaat in de verschillende stukken binnen Marcus 10:13-31 steeds over hetzelfde thema. De verschillende onderdelen zijn eigenlijk verschillende antwoorden op de vraag: Wie gaan er binnen in het koninkrijk van God?