Indeling [Marc. 10:13-31]
Marcus 10:13-31 bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste is Marcus 10:13-16: de kinderen komen bij Jezus. Het tweede is Marcus 10:17-22: een man komt bij Jezus. Dan volgt Marcus 10:23-27: de ontmoeting met de man leidt tot een gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen. Tenslotte, in Marcus 10:28-31, stelt Petrus een vraag en geeft Jezus antwoord. Andere vertalingen vatten deze onderdelen soms op als aparte perikopen. Zo wordt Marcus 10:13-16 geregeld als een aparte perikoop beschouwd. In de Statenvertaling (SV), NBG-vertaling 1951 en de Groot Nieuws Bijbel (GNB) is het een aparte perikoop met het kopje: ‘Jezus zegent de kinderen’. Diezelfde vertalingen vatten ook het vervolg op als een eigen perikoop. Het kopje boven Marcus 10:17 is ‘De rijke jongeling’ (SV; NBG 1951) of ‘De rijke jongeman’ (GNB). In de SV en de GNB bestaat deze perikoop uit Marcus 10:17-31. De NBG 1951 maakt onderscheid tussen Marcus 10:17-27 (‘De rijke jongeling’) en 10:28-31 (‘Het loon voor het volgen van Jezus’).
De Willibrordvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling hebben een andere keuze gemaakt. In deze vertalingen bestaat Marcus 10:13-31 uit één perikoop van drie alinea’s (10:13-16; 10:17-22; 10:23-31). Beide vertalingen hebben als kopje: ‘Binnengaan in het koninkrijk van God’. Als je de tekst aandachtig leest, dan blijkt dát inderdaad het thema te zijn. De kopjes die de andere vertalingen geven aan de verschillende onderdelen zijn niet fout, maar wel wat oppervlakkiger.